Patróni farnosti


Sv. Michal archanjel

Nanebovzatie Panny Márie

Narodenie Panny Márie

Sv. Ján Nepomucký, kňaz


Podľa starobylej obyčaje sa kostol zasväcuje Bohu zvláštnou liturgiou, pri ktorej sa určuje aj titul kostola – patrón, alebo tajomstvo viery, pod ktorého zvláštnu ochranu sa týmto spôsobom kostol dostáva. Na znak toho, že chrám je určený na slávenie liturgie a stáva sa zvláštnym Božím vlastníctvom, ho pri konsekrácii biskup pomaže na viacerých miestach svätou krizmou.

Na deň slávenia patrónov chrámu sa viažu určité privilégiá: pri návšteve Božieho domu v tento deň možno za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Preto sa v niektorých lokalitách nazýva tento deň aj “odpust“.

Dnes už presne nevieme, prečo si naši predkovia vybrali za patrónov našej farnosti práve týchto svätých alebo tajomstvá viery, no ponúkame vám aspoň v krátkosti informácie k nim.


© 2022 - Farnosť Markušovce. - Všetky práva vyhradené.