Pri lôžku chorého II.

MODLITBY PRI LÔŽKU CHORÉHO II.

(Za chorého, ktorý je v smrteľnom zápase.)

V mene Otca i Syna + i Ducha Svätého. Amen

(Ak je to vhodné, nasleduje pokropenie chorého a izby sv. vodou.)

L: Táto požehnaná voda nech nám pripomína náš krst i Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, ktorý nás vykúpil svojim umučením a zmŕtvychvstaním. 

 Úkon kajúcnosti

(Ak sa chorý nedokáže vyspovedať)

L: Drahý (á) brat (sestra) v utrpení, spolu uznajme svoju hriešnosť, aby sme v tejto chvíli mohli predstúpiť pred Pána s čistým srdcom.

Po chvíľke mlčania spoločne vyznajte svoje viny:

L: Zmiluj sa nad nami, Pane.

V: Lebo sme sa prehrešili proti tebe.

L: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.

V: A daj nám svoju spásu.

 L: Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh,
nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. V: Amen.

 L: Náš Pán Ježiš Kristus prostredníctvom apoštola Jakuba prikázal: „Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu.“

Odporúčajme teda nášho chorého brata (našu chorú sestru) Kristovej milosti, aby dosiahol (dosiahla) úľavu a spásu.

Volajme: Pane, vyslyš nás.

  1. Pane, skloň sa k nemu (k nej) vo svojom milosrdenstve a posilni ho (ju) svojimi milosťami.
  2. Vysloboď ho (ju) z každého zla a úzkostí.
  3. Chráň ho (ju) od hriechu a od každého pokušenia a udeľ mu (jej) milosť a spásu.
  4. Uľav v chorobe všetkým chorým.

L: Teraz sa s dôverou obráťme na Nebeského Otca modlitbou, ktorou sa na neho obracal aj jeho syn Ježiš Kristus: Otče náš…

 Modlitba

L: Dobrotivý Otče, ty poznáš každé hnutie dobrej vôle, ty vždy odpúšťaš hriechy a nikdy neodopieraš milosť tomu, kto ťa prosí: zmiluj sa nad svo­jím služobníkom (nad svojou služobnicou), ktorý (á) je v smrteľnej úz­kosti; pre našu modlitbu s vierou, uľahči mu (jej) v bolestiach tela i duše; a keďže dúfame, že dosiahol (dosiahla) odpustenie hriechov, posilni ho (ju) svojou láskou skrze Ježiša Krista, tvojho Syna, lebo on premohol smrť, otvoril nám cestu do večnej spásy a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. V: Amen.

L: Teraz sa obráťme s prosbou o pomoc pre nášho brata (na­šu sestru) k Panne Márii:  Zdravas Mária…

Odporúčanie

L: Odporúčame ťa, drahý brat… (drahá sestra…), všemohúcemu Bohu a zverujeme ťa do rúk toho, ktorý ťa stvoril; vráť sa k svojmu Pôvodcovi, ktorý ťa utvoril z prachu zeme. Keď opustíš tento pozemský život, nech ti prídu v ústrety Panna Mária, sv. Jozef, jej ženích i všetci anjeli a svätí. Nech ťa vyslobodí Kristus, ktorý bol za teba ukrižovaný, nech ťa oslobodí Kristus, ktorý za teba umrel, nech ťa uvedie do raja Kristus, Syn živého Boha. On, dobrý Pastier, nech ťa oslobodí od všetkých hriechov a prijme medzi svojich vyvolených. Kiež uzrieš svojho Vykupiteľa z tváre do tváre a kiež budeš naňho hľadieť na veky vekov. V: Amen.

Pane, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. 31,6)

 (Ak chorý zomrel)

Odpočinutie večné, daj mu (jej), Pane, a svetlo večné nech mu (jej) svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

 (Ak je to možné, odporúča sa modliť Korunku BM, žalmy 23; 25; 116; 123, Litá­nie k svätým, Litánie k Svätému Jozefovi, čítať Sv. písmo)

lektor, V – všetci


Možnosť stiahnuť si celú brožurku s potrebnými modlitbami