Rímskokatolícka cirkev farnosť Markušovce

„Pán nechce, aby sme neustále premýšľali o našich pádoch, ale aby sme hľadeli na Neho. On v pádoch vidí svoje deti, ktoré treba znovu pozdvihnúť, a v utrpení vidí svoje deti, ktoré potrebujú byť milované jeho milosrdenstvom.“

(Svatý Otec František)

 

Individuálna pastorácia a súkromná návšteva kostola

Uznesením vlády SR je od 1.4.2021 dovolená individuálna pastorácia a súkromná návšteva kostola.

V piatok 16.𝟰.𝟮𝟬𝟮𝟭 budú v našej farnosti otvorené kostoly na osobnú adoráciu. Bude možnosť prijať na požiadanie sv.spoveď a priebežne sv. prijímanie.

  • Farský kostol v Markušovciach: 17:00-17:45 hod.
  • Filiálka Teplička: 15.30-16:30 hod.
  • Filiálka Lieskovany: 16:45-17:30 hod.

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI

2. veľkonočná nedeľa
Rodina – miesto zjavenia Božieho milosrdenstva

1. Úvodné obrady
Na stôl položte kríž alebo ikonu alebo obraz Sv. Rodiny či obraz Božieho milosrdenstva, zažatú sviecu a Sv. Písmo. Skratka V označuje otca, matku, prípadne podľa situácie niekoho iného, kto vedie liturgiu; skratka S označuje spoločné odpovede.

V: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
S: Amen.

V: Od roku 2000 sa v celej Cirkvi slávi druhá veľkonočná nedeľa ako Nedeľa Božieho milosrdenstva. Tento sviatok zaviedol sv. Ján Pavol II. a to na žiadosť samotného Pána Ježiša, ktorý pri zjavení sestre Faustíne povedal: „Túžim, aby prvá nedeľa po Veľkej noci bola sviatkom milosrdenstva (Denníček 299). Túžim, aby sviatok milosrdenstva bol úkrytom a
útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov. V ten deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. Duša, ktorá pristúpi k svätej spovedi a svätému prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti“ (Denníček 699). V tejto chvíli túžime otvoriť naše srdcia Ježišovej milosti a našou vierou sa dotknúť jeho uzdravujúcich rán. Spolu s apoštolom Tomášom chceme zvolať:

S: „Pán môj a Boh môj!

V: Pane, v tejto chvíli ticha zverujeme tvojmu nekonečnému milosrdenstvu všetky naše hriechy a previnenia. Zhliadni na nás a odpusť nám všetko zlo, ktoré sme spáchali myšlienkami, slovami, skutkami alebo zanedbaním dobrého.

Chvíľa ticha

V: Na znak vzájomného odpustenia si teraz dajme znak pokoja. (Primeraným spôsobom a podľa zváženia si prítomní vymenia znak pokoja)
V: Milosrdný Ježišu, ďakujeme ti za tvoju smrť a zmŕtvychvstanie, ktorými si nás vyslobodil z otroctva hriechu a večnej smrti. S dôverou sa utiekame k tebe, ktorý si prameňom nekonečného milosrdenstva. Ty si našim Pánom a Bohom. Preto ťa prosíme za každého z nás osobne, za našu rodinu i za celý svet: vylej na nás svoje milosti a uzdrav nás z hriechov i z rán, ktoré nám naše hriechy spôsobili. Daj, nech sa naša rodina stane miestom zjavenia tvojej milosrdnej lásky. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
S: Amen.

2. Spoločná modlitba Žalmu 103 (ak je možné, môže sa spievať)
V: Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
S: Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Dobroreč, duša moja, Pánovi a celé moje vnútro jeho menu svätému.
Dobroreč, duša moja, Pánovi a nezabúdaj na jeho dobrodenia. S:
Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti, on lieči všetky tvoje neduhy;
on vykupuje tvoj život zo záhuby, on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou; S:
Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne.
Nevyčíta nám ustavične naše chyby, ani sa nehnevá naveky.
Nezaobchodí s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa našich neprávostí. S:
Ako sa otec zmilúva nad deťmi, tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja. S:

3. Evanjeliový úryvok
V: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána (Jn 20, 19-31)
Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“ O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“ Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“ Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“ Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene.

V: Počuli sme slovo Pánovo.
S: Chvála tebe, Kriste.

Celú liturgiu si môžete stiahnuť na tomto odkaze...


Od 1. januára do odvolania sú pozastavené verejné bohoslužby.

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania, a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do odvolania pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.

Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Slávenie bohoslužby vyplýva aj vzhľadom na nariadenia z povahy ich zamestnania. Takéto súkromné bohoslužby je možné streamovať. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Počet osôb pre streamovanie súkromnej bohoslužby je na základe platného zákazu stretávania obmedzený na kňaza plus max. 5 osôb. Túto výnimku ale zároveň kvôli striktnému obmedzeniu pohybu teraz nemožno uplatniť v takom zmysle, aby sa na súkromné bohoslužby v chrámoch pozývali či prihlasovali rôzne rodiny podľa poradovníkov, zapísaných úmyslov, atď.

Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení.

Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.

V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.