Modlitby k sv. Jozefovi

 

Litánie k sv. Jozefovi

Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.

zmiluj sa nad nami

Otec na nebesiach, Bože,
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh.

oroduj za nás

Svätá Mária,
Svätý Jozef,
Preslávny potomok Dávidov,
Svetlo patriarchov,
Ženích Božej Rodičky,
Šľachetný strážca Panny,
Pestún Božieho Syna,
Starostlivý ochranca Kristov,
Hlava slávnej Rodiny,
Jozef najspravodlivejší,
Jozef najčistejší,
Jozef najmúdrejší,
Jozef najmocnejší,
Jozef najposlušnejší,
Jozef najvernejší,
Zrkadlo trpezlivosti,
Milovník chudoby,
Príklad robotníkov,
Ozdoba domáceho života,
Ochranca panien,
Opora rodín,
Útecha ubiedených,
Nádej chorých,
Patrón umierajúcich,
Postrach zlých duchov,
Ochranca svätej Cirkvi.

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, vyslyš náš, Pane.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V: Ustanovil ho za pána svojho domu.
R: A za správcu všetkého svojho majetku.

Modlime sa:
Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti si vyvolil svätého Jozefa za ženích preblahoslavenej Panny Márie. S dôverou ho uctievame tu na zemi ako svojho ochrancu a prosíme Ťa, aby bol naším mocným orodovníkom v nebi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
Pane, nech nám pomôžu zásluhy ženícha Tvojej najsvätejšej Rodičky. A čo by sme sami nemohli dosiahnuť, daj nám milostivo na jeho orodovanie. Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Svätý Jozef, panenský Ježišov pestún, najčistejší ženích Panny Márie, každý deň pros za nás samého Ježiša, Božieho Syna, aby sme posilnení Jeho milosťou, v živote viedli víťazný boj a po smrti prijali od Neho víťaznú korunu.
K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu. S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval.
Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou, Božou Rodičkou, a pre otcovskú nežnosť, ktorou si objímal Božie dieťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus, a svojou mocnou podporou prispej nám na pomoc v našich biedach.
Ty, starostlivý ochranca Svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista, odvracaj od nás, láskavý otec, všetku nákazu bludu a hriechu.
Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami temnosti, a tak, ako si dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva ohrozenia života, obhajuj aj svätú Božiu Cirkev pred nepriateľskými úkladmi a pred každým protivenstvom a nás všetkých prijmi do svojej trvalej ochrany, aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou mohli viesť svätý život, nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť. Amen.

Modlitba k sv. Jozefovi

Prívetivý sv. Jozef, pre česť, ktorú ti udelil večný Otec, keď ťa povýšil, aby si ho zastupoval na zemi pre jeho syna Ježiša a bol mu pestúnom, vypros mi, drahý svätec, od Boha milosť,
po ktorej túžim. Sláva Otcu.
Priateľský sv. Jozef, pre lásku, ktorú mal voči tebe Ježiš, keď ťa uznával za svojho nežného
otca a s úctou ťa poslúchal ako zdvorilý syn, veľmi ťa prosím, drahý svätec. vypros mi od Boha
milosť, o ktorú ťa prosím. Sláva Otcu.
Čistý sv. Jozef, pre mimoriadnu milosť, ktorú si získal od Ducha Svätého, keď ti dal
za manželku svoju vlastnú Nevestu, našu drahú Mamu, vypros mi, drahý svätec, od Boha milosť, po ktorej veľmi túžim. Sláva Otcu.

Nežný sv. Jozef, pre čistú lásku, ktorou si miloval Ježiša ako svojho Syna a Boha a Pannu
Máriu ako svoju milovanú manželku, popros, drahý svätec, Najvyššieho, aby mi udelil milosť,
o ktorú ťa úpenlivo prosím. Sláva Otcu.
Láskavý sv. Jozef, pre veľké potešenie, ktoré si cítil v srdci, keď si sa rozprával s Ježišom
a Máriou a slúžil im, nech mi, drahý svätec, milosdrný Boh udelí milosť, po ktorej tak túžim.
Sláva Otcu.
Požehnaný sv. Jozef, pre krásny osud, ktorý si mal, keď si zomrel v náručí Ježiša a Márie
a bol si nimi potešovaný počas svojej agónie a smrti, získaj mi, drahý svätec, svojím mocným
príhovorom u Boha milosť, o ktorú ťa prosím. Sláva Otcu.
Slávny sv. Jozef, pre rešpekt, ktorý má voči tebe celý nebeský dvor ako k Ježišovmu pestúnovi a ženíchovi Panny Márie, vysliš, drahý svätec, moje prosby, o ktoré ťa vrúcne prosím
so živou vierou a získaj mi milosť, po ktorej tak túžim. Sláva Otcu.
Svätý Jozef, správca Božích pokladov a patrón celej Cirkvi, oroduj za nás.