Pri lôžku chorého I.

MODLITBY PRI LÔŽKU CHORÉHO I.

 

V mene Otca i Syna + i Ducha Svätého. Amen

(Ak je to vhodné, nasleduje pokropenie chorého a izby sv. vodou.)

L: Táto požehnaná voda nech nám pripomína náš krst i Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, ktorý nás vykúpil svojim umučením a zmŕtvychvstaním.

 Úkon kajúcnosti

(Ak sa chorý nedokáže vyspovedať)

L: Milý (á) brat (sestra) v utrpení, spolu uznajme svoju hriešnosť, aby sme v tejto chvíli mohli predstúpiť pred Pána s čistým srdcom.

Po chvíľke mlčania spoločne vyznajte svoje viny:

V: Vyznávam všemohúcemu Bohu
i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil
myšlienkami, slovami, skutkami
a zanedbávaním dobrého.

Pri nasledujúcich slovách sa bijete v prsia a hovoríte:

Moja vina, moja vina, moja preveľká vina.

Pokračujete:

Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu,
všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry,
modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.

 L: Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh,
nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. V: Amen.

 Prosby

L: Náš Pán Ježiš Kristus prostredníctvom apoštola Jakuba prikázal: „Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu.“

Odporúčajme preto nášho chorého brata (našu chorú sestru) Kristovej milosti, aby dosiahol (dosiahla) úľavu a spásu.

Volajme: Pane, vyslyš nás.

  1. Pane, skloň sa k nemu (k nej) vo svojom milosrdenstve a posilni ho (ju) svojimi milosťami.
  2. Vysloboď ho (ju) z každého zla a úzkostí.
  3. Chráň ho (ju) od hriechu a od každého pokušenia a udeľ mu (jej) milosť a spásu.
  4. Uľav v chorobe všetkým chorým.

L: Teraz sa s dôverou obráťme na Nebeského Otca modlitbou, ktorou sa na neho obracal aj jeho syn Ježiš Kristus: Otče náš…

 Modlitba

L: Pane Ježišu, Vykupiteľ sveta, pri svojom utrpení si vzal na seba naše bolesti a niesol si naše choroby; pokorne ťa prosíme za nášho chorého brata… (za našu chorú sestru…), ktorého (ktorú) si vykúpil: upevni jeho (jej) nádej na spásu a posilni ho (ju) na tele i na duši. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. V: Amen.

 L: Teraz sa obráťme s prosbou o pomoc pre nášho chorého brata (na­šu chorú sestru) k Panne Márii:  Zdravas Mária…

Krátke čítanie

Povzbuďme sa slovami Svätého písma: Pán Ježiš hovorí:

„Dôveruj v Boha a on ťa vyslobodí, urob priamou svoju cestu a dúfaj v neho!“ (Sir 2, 6)

Záver

L: Nech ťa žehná Boh Otec.

Nech je pred tebou Boží Syn, aby ťa viedol, a nech je za tebou, aby ťa chránil.

Nech ťa osvieti Duch Svätý.

Nech ti ochraňuje telo a spasí tvoju dušu.

Nech ti rozjasní srdce a nech ťa vovedie do nebeského života. V: Amen.

Prežehnanie

V: Nech nás žehná + Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života. Amen.

(Ak je to možné, odporúča sa modliť Korunku BM, žalmy 23; 25; 116; 123, Litá­nie k svätým, Litánie k Svätému Jozefovi, čítať Sv. písmo)

L – lektor, V – všetci


Možnosť stiahnuť si celú brožurku s potrebnými modlitbami