Ružencové bratstvo Teplička

Účel založenia RB

RB tvorí spoločenstvo duchovne zjednotených veriacich s úmyslom prosiť a osobitne uctievať preblahoslavenú Pannu Máriu, Kráľovnú posvätného ruženca, prostredníctvom modlitby posvätného ruženca, ktorej šíriteľom z poverenia pápežov od čias sv. Pia V. je Rehoľa dominikánov,

Veriaci, ktorí sú členmi RB, či už praktizujú formu modlitby Živého, Svätého alebo Večného ruženca, sú pričlenení k Dominikánskej rodine (tvoria ju bratia dominikáni, kontemplatívne sestry, laickí dominikáni, kongregačné sestry, členovia RB),

Cieľom je spása duší, neustály pokrok členov RB na ceste ku kresťanskej dokonalosti a šírenie mariánskej úcty.

Ružencové bratstvo (RB) na Tepličke bolo založené r.1946. Zakladacia listina je umiestnená v kostole.

Každe RB má evidenčné číslo, ktoré mu pridelilo dominikánske mariánske centrum. Teplička má ev.č. 60 40 46.

Horliteľkou RB na Tepličke je od 24. 1. 2010  p.Mária Blašková. Obnova RB sa na Tepličke konala 2. 12. 2012. Pred reorganizáciou bolo 12 ruží.

RB rehole dominikánov na Slovensku sa skladá z členov živého, svätého a večného ruženca.

Na Tepličke máme v živom ruženci: 5 úplných ruží (každá má 20 členov) a 1 neúplnú ružu – t.č. má 14 členov  (minimálne aspoň 3 členov). Ak sa uvoľní miesto v úplnej ruži, horliteľ RB preloží ktoréhokoľvek člena z neúplnej ruže na voľné miesto v úplnej ruži.

Každá ruža má evidenčné číslo a horliteľa ruže.

Ruža č. 1 – p. Mária Sendrejová

Ruža č. 2 – p. Katarína Rumanová

Ruža č. 3 – p. Helena Holečková

Ruža č. 4 – p. Helena Vilkovská

Ruža č. 5 – p. Margita Tekáčová

Ruža č. 6 – p. Mária Blašková zároveň aj horliteľka RB (súbeh služieb horliteľa ruže a horliteľa RB sa nevylučuje)

Je dôležité, aby horliteľ ruže poznal obsah Stanov RB – horliteľka RB zabezpečila pre každú našu horliteľku ruže Stanovy RB.

Príklad povinností:

– horliteľ ruže má mať prehľad o tom, či člen ruže bol, alebo nebol na spoločnom stretnutí,

– má tzv. oznamovaciu povinnosť – ak si člen nesplní po dobu troch mesiacov za sebou účasť na spoločnom stretnutí, neohlási, nedá o sebe vedieť, neudá vážny dôvod svojej neúčasti na spoločnom stretnutí, túto skutočnosť je horliteľ ruže povinný čo najskôr oznámiť horliteľovi RB,

– horliteľ ruže má byť príkladom pre ostatných členov RB,

– ak si horliteľ ruže neplní zodpovedne záväzky člena Živého ruženca a povinnosti horliteľa ruže, ktoré mu vyplývajú zo Stanov RB voči členom ruže a horliteľovi RB, môže ktokoľvek podať návrh na jeho odvolanie farárovi farnosti (rektorovi kostola, správcovi farnosti) alebo promotórovi,

– i bez návrhu môže horliteľa ruže odvolať promotór, farár farnosti (rektor kostola, správca farnosti), pri ktorej je RB založené, ak má oprávnené výhrady k jeho činnosti.


Vo svätom ruženci máme 9 členov – Horliteľ RB veriacich zaeviduje a nahlási do DMC (Dominikánske mariánske centrum) v Košiciach meno a priezvisko, trvalý pobyt každého člena. Nových členov DMC zapíše do Knihy Svätého ruženca a pridelí každému evidenčné číslo.

Vo večnom ruženci máme 1 členku – Horliteľ RB veriacich  zaeviduje a následne nahlási meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum bdenia mesačne alebo ročne a začiatok času bdenia každého člena do DMC, ktoré nových členov zapíše do Knihy Večného ruženca a pridelí každému členovi evidenčné číslo.

Podľa Stanov RB na Slovensku (pozri Hlava IV.,článok IV.) členovia Večného ruženca, okrem výsad a prísľubov pre členov RB (pozri Hlava I.Článok V.), majú výsadu:

– na základe Enchiridion Endulgentiarum, n. 48, z roku 1968 môžu za splnenie obvyklých podmienok získať úplné alebo čiastočné odpustky počas “času bdenia”, nech by to bolo za akýchkoľvek okolností.

Čestné členky – 6 členiek – čestným členom Živého ruženca je člen, ktorý počas členstva v Živom ruženci, z dôvodu úbytku duševných síl vyplývajúceho z choroby alebo staroby, žije “vo svojom svete” a nie je u neho záruka, že sa modlí každý deň desiatok posvätného ruženca – pozri Hlava II.,Článok VI.

Zosnulí členovia ruženca – 24 členov – pozostalým sa odovzdá potvrdenie o členstve


Voľby horliteľa RB – za horliteľa RB môže byť zvolený ktorýkoľvek člen Živého ruženca, na obdobie 3 rokov, nadpolovičnou väčšinou hlasov voličov prítomných na hlasovaní. Hociktorý člen Živého ruženca môže byť za horliteľa RB zvolený i viackrát za sebou. Doterajšia horliteľka p. Mária Blašková ostáva v službe horliteľky RB až do uskutočnenia nových volieb, ktoré sa uskutočnia do 30 dní od ukončenia obdobia, na ktoré bola doteraz zvolená. U nás sa voľby konajú v riadnom volebnom termíne toho roku 11/2018.

Deň sa upresní po dohode s p. farárom, ktorý je prítomný aj pri voľbách. Voľby prebiehajú v kostole,  písomnou formou, tajným hlasovaním. Doterajšia horliteľka RB vedie samotné voľby nového horliteľa RB. Z prítomných členov vyzve minimálne dvoch sčitateľov. O priebehu volieb a zvolení nového horliteľa RB sa vyhotoví zápisnica. Všetko sa vykonáva podľa Stanov RB. Zápisnice z volieb horliteľa RB, horliteľa ruže a aj zápisnica z volieb členov finančnej komisie sú v prílohách Stanov RB, ale aj k stiahnutiu na http://www.dmc.sk. Meno a priezvisko, bydlisko, telefonický kontakt novozvoleného horliteľa RB sa oznámi DMC do 3 dní odo dňa konania volieb pôvodný horliteľ RB. Ak sa zmení horliteľ RB, tak odovzdá novozvolenému horliteľovi Zápisnicu z volieb s celou dokumentáciou RB.

V ten istý deň sa u nás konajú aj voľby horliteľov ruže a voľby členov finančnej komisie. Celé voľby vedie a organizuje doterajšia horliteľka RB.

Pár slov od horliteľky RB Teplička

Ak sa chceš stať dokonalým členom RB modli sa každý deň ruženec. “A svoj záväzok modlitbu jedného desiatku ruženca si plň dobrovoľne.”

Hreje ma pri srdci, že sa mi podarilo počas môjho pôsobenia za tých 8 rokov dať RB do takej podoby, ako mu to určujú stanovy RB. Ďakujem ti Ružencová Matka, že mi dávaš silu, zdravie a Božie požehnanie.

horliteľka RB – Teplička –  p. Mária Blašková

Neplatia argumenty, že ruženec sa modlíme pred každou sv. omšou. Ľudia ktorým na nejakom spoločnom diele, alebo na nejakej aktivite záleží, sa nutne musia stretávať a o predmete spoločného záujmu rozprávať a riešiť všetky záležitosti súvisiace so životom RB.

Živý ruženec, ako už jeho názov hovorí, má byť živý. Teda jeho členovia sa neboja zmien, reforiem, či živosti.