Základné modlitby

KATOLÍCKY POZDRAV

Pochválený buď Ježiš Kristus. – Naveky. Amen.

ZNAMENIE KRÍŽA (a prežehnanie sa)

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. – Amen.

MODLITBA PÁNA

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.

ANJELSKÉ POZDRAVENIE

Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženamia požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych terazi v hodinu smrti našej. Amen.

CHVÁLA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky i na veky vekov. Amen

ANJEL PÁNA (modlime sa ráno, na obed aj večer)

Anjel Pána zvestoval Panne Márii. R/. A ona počala z Ducha Svätého. Zdravas’, Mária… Hl’a, služobnica Pána.R/. Nech sa mi stane podľa tvojho slova. Zdravas’, Mária… A Slovo sa telom stalo.R/. A prebývalo medzi nami. Zdravas’, Mária. Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.R/. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení. Modlime sa. Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom; prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

RADUJ SA, NEBIES KRÁĽOVNÁ (modlime sa vo Veľkonočnom období namiesto Anjel Pána)
Raduj sa, nebies kráľovná, aleluja, lebo koho si nosila, aleluja, z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja. Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja. Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja. Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.

Modlime sa,

Bože ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor jeho Rodičky Panny Márie dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

APOŠTOLSKÉ VYZNANIE VIERY

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný; zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

ŠESŤ HLAVNÝCH PRÁVD

 1. Boh je len jeden
 2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý
 3. Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil
 4. Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce
 5. Duša človeka je nesmrteľná
 6. Božia milosť je na spásu potrebná

HLAVNÉ PRIKÁZANIE

Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou a svojho blížneho ako seba samého. (Lk 10, 27-28)

DESATORO BOŽÍCH PRIKÁZANÍ

 1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal
 2. Nevezmeš Božie meno nadarmo
 3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni
 4. Cti svojho otca a svoju matku
 5. Nezabiješ
 6. Nezosmilníš
 7. Nepokradneš
 8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu
 9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho
 10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho

PÄTORO CIRKEVNÝCH PRIKÁZANÍ

 1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omš
 2. Zachovávať prikázané dni pokánia
 3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť
 4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi
 5. Podporovať cirkevné ustanovizne

SEDEM SVIATOSTÍ

 1. Krst
 2. Birmovanie
 3. Eucharistia
 4. Pokánie
 5. Pomazanie chorých
 6. Kňazstvo
 7. Manželstvo

SEDEM HLAVNÝCH HRIECHOV

 1. Pýcha
 2. Lakomstvo
 3. Smilstvo
 4. Závisť
 5. Obžerstvo
 6. Hnev
 7. Lenivosť

SKUTKY TELESNÉHO MILOSRDENSTVA

 1. Dávať jesť hladným
 2. Dávať piť smädným
 3. Prichýliť pocestných
 4. Odievať nahých
 5. Navštevovať chorých
 6. Poskytovať pomoc väzňom
 7. Pochovávať mŕtvych

SKUTKY DUCHOVNÉHO MILOSRDENSTVA

 1. Napomínať hriešnikov
 2. Poúčať nevedomých
 3. Dobre radiť pochybujúcim
 4. Tešiť zarmútených
 5. Trpezlivo znášať krivdu
 6. Odpúšťať ubližujúcim
 7. Modliť sa za živých a mŕtvych

SEDEM DAROV DUCHA SVÄTÉHO

 1. Dar múdrosti
 2. Dar rozumu
 3. Dar rady
 4. Dar sily
 5. Dar poznania
 6. Dar nábožnosti
 7. Dar bázne voči Bohu

MODLITBA PRED JEDLOM

Požehnaj Bože, nás i tieto dary, ktoré z tvojej štedrosti budeme požívať. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

MODLITBA PO JEDLE

Ďakujeme ti, všemohúci Bože, za všetky tvoje dobrodenia. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.