Diecézny biskup

Mons. prof. ThDr. PaedDr. SSLic. František Trstenský PhD.

Mons. František Trstenský sa narodil 13. marca 1973 v Trstenej (Spišská diecéza). Filozofické a teologické štúdiá absolvoval na Teologickom inštitúte pri Kňazskom seminári v Spišskej Kapitule. Kňazskú vysviacku prijal 21. júna 1997 v Tvrdošíne. Bol kaplánom v Spišských Vlachoch a v Dolnom Kubíne. V rokoch 2000 – 2004 študoval v Jeruzaleme, kde získal licenciát z biblických vied a archeológie (SSLic.). V roku 2006 získal doktorát z biblickej teológie (ThDr.) na Pápežskej teologickej akadémii v Krakove, v roku 2008 sa habilitoval na docenta a Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku a v roku 2015 bol vymenovaný prezidentom SR za profesora. Od roku 2004 prednáša biblické predmety na Teologickom inštitúte Teologickej fakulty Katolíckej univerzity a v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. Od roku 2014 do roku 2020 vykonával funkciu prorektora pre zahraničné vzťahy Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Od roku 2020 je farárom a dekanom v Kežmarku a zároveň prednáša Novy zákon a biblickú gréčtinu v Kňazskom seminári na Spiši. Je cirkevným cenzorom a členom viacerých diecéznych komisii. Aktívne publikuje a spolupracuje s Rádiom Lumen a TV Lux v oblasti biblickej problematiky. Okrem biblických jazykov – hebrejčiny a gréčtiny – ovláda anglicky, taliansky a francúzsky jazyk a dohovorí sa aj po nemecky a poľsky.

8.9.2023 ho pápež František menoval za 15. spišského diecézneho biskupa. Biskupskú vysviacku prijal 21. októbra 2023 z rúk košického arcibiskupa a metropolitu Mons. Bernarda Bobera. Spolusvätiteľmi boli apoštolský nuncius na Slovenskú Mons. Nicola Girasoli a emeritný pomocný spišský biskup Mons. Andrej Imrich.